STATUTSTATUT

PRZEDSZKOLA NR 8

W CIESZYNIE

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ III – ORGANY PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ IV – ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ V – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ VII – WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

ROZDZIAŁ VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r., Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniające rozporządzenie w

sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 roku

(Dz.U.z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do

użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczaniu

do użytku szkolnego podręczników(Dz.U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730)

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia

przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauki, działalności

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji / Dz. U. Nr 116, poz.997 /

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003 r. Nr 6,

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 luty 2002 r. w sprawie ramowych

planów nauczania ( Dz.U. z 2002 r. Nr.15, poz.142 z późn. zm.)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155,

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)

10. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.( Dz.U. z 2006 r Nr 97,poz.674 z późn.zm.)

11. Uchwały Rady Miasta Cieszynie Nr V/38/98 z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie przekształcenia

zakładu budżetowego „Przedszkole Nr 8 w Cieszynie” w jednostkę budżetową „Przedszkole Nr 8 w

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach ,szkołach i placówkach

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Przedszkole Nr 8, zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Cieszynie przy ulicy Chrobrego 1.

3. Przedszkole używać będzie nazwy:

Przedszkole Nr 8 w Cieszynie

e-mail: p08.cieszyn@neostrada .pl

4. Organem prowadzącym jest: gmina Cieszyn.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

6. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej

i Rady Rodziców może być nadane imię.

7. Imię nadaje organ prowadzący.

8. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktów

wykonawczych do ustawy, a w szczególności podstawie programowej wychowania

przedszkolnego, koncentrując się na:

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby

lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych

sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych

relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

7) Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

8) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz

9) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania

10) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

11) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są

ważne w edukacji szkolnej.

1) Zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat;

2) Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia polskiej tożsamości narodowej,

językowej i religijnej poprzez;

a. Uwzględnianie w programie pracy wychowawczej treści związanych z kulturą,

historią i tradycją zarówno Polski jak i regionu,

b. Organizowanie, zgodnie z potrzebami rodziców zajęć z religii,

c. Uczestniczenie, w różnych formach, w życiu społecznym i kulturalnym środowiska lokalnego,

3) Organizuje, w miarę potrzeb środowiskowych oraz warunków przedszkola, opiekę

nad dziećmi o udokumentowanej niepełnosprawności;

4) W programie nauczania dopuszcza się funkcjonowanie programów dodatkowych

wspomagających rozwój dzieci zgodnie z ich potencjałem rozwojowym -

możliwościami i potrzebami :

a. programu prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,

b. aktywizujących i twórczych metod wg „Pedagogiki Zabawy”,

c. metody aktywności Ch. Knilla „ Świadomość ciała” i „ Kontakt i komunikacja”

d. metody „Ruchu Rozwijającego” wg Weroniki Sherborne,

e. metody „Podpisywania świata” I. Majchrzak

f. metody czytania globalnego

5) W miarę możliwości wspiera uczniów wybitnie zdolnych

6) W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich

rodzicom oraz nauczycielom pomocy, w sytuacjach zidentyfikowanej potrzeby podjęcia

interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rozwojową , rodzinną , losową.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

1)Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom

uczęszczającym do przedszkola, poprzez rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości

psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności z :

a) niepełnosprawności

b) niedostosowania społecznego

c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym

d) szczególnych uzdolnień

e) specyficznych trudności w uczeniu się

f) zaburzeń komunikacji językowej

g) choroby przewlekłej

h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

i) niepowodzeń edukacyjnych

j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi

k) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszą edukacją za granicą;

2)Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom

i nauczycielom poprzez wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, w formie: porad, konsultacji,

3) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele oraz specjaliści w

szczególności: psycholodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni;

4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana we współpracy z:

b)poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

c) placówkami doskonalenia nauczycieli

e)organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny

dzieci i młodzieży;

5) Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;

6) Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor przedszkola i może

być udzielana na wniosek:

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami

c) dyrektora przedszkola

d) nauczyciela wychowawcy lub specjalisty pracującego z dzieckiem

e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

f) poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

g) asystenta edukacji romskiej

h) pomocy nauczyciela

i) pracownika socjalnego

j) asystenta rodziny

k) kuratora sądowego

7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w

a) zajęć rozwijających uzdolnienia

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

c) porad i konsultacji;

8) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć do 8 dzieci;

9) Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć

10) Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi

11) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z

dysfunkcjami utrudniającymi ich funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć

12) O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno –pedagogiczną informuje się rodziców;

13) Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w celu określenia

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dziecka

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów

wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci

c) udzielanie pomocy w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza nim

e) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

f) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i

g) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

14) Zadania logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu

ustalenia stanu mowy dzieci

b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie

stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowaniu jej zaburzeń

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami

d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

15) Zadania terapeuty pedagogicznego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

b)prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów

we współpracy z rodzicami

d)wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

16) Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się zespół,

który opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny dla dziecka, formy

pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą

17) Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów zapewniają poradnie oraz placówki

doskonalenia nauczycieli;

4. Przedszkole organizuje opiekę nad powierzonymi przez rodziców (opiekunów) dziećmi

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny w czasie pobytu w

przedszkolu i poza jego terenem.

1) Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje

zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym

2) Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod

opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć

3) Nauczyciele są odpowiedzialni za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

przebywających pod ich opieką;

4) Nauczyciele zapewniają dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod

względem fizycznym, jak i psychicznym. Stosują w swoich działaniach obowiązujące

5) Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele powinni skontrolować teren,

salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

6) Nauczyciel może opuścić dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela,

informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

7) Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym

czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi dziećmi;

8) Obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować oraz udzielać

natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc

jest niezbędna. Powiadomić dyrektora, oraz rodziców o zaistniałym wypadku

lub zaobserwowanych niepokojących symptomach;

9) W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu

na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie

bezpieczeństwa dzieciom;

10) Obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego

i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi;

11) Wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby

opiekunów, zgodnie z regulaminem wycieczek.;

12) Nauczyciel ma obowiązek dopilnować, aby dzieci nie wychodziły

do następujących pomieszczeń: kuchni, zmywalni, magazynów;

13) W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie

bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie

za zgodą rodziców powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,

opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego;

14) Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi bhp i ppoż. i są. pod stałą kontrolą służb

15) Otoczenie przedszkola jest ogrodzone i znajduje się pod systematyczną kontrolą

5. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

1) Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor lub społeczny zastępca

2) Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w oddziale;

3) Zastępstwa dyrektor lub społeczny wicedyrektor odnotowuje w zeszycie zastępstw,

a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym podpisem;

4) Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku

5) Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu

o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy;

6. Dziecko jest przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców,

prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią (wpisaną w karcie

zgłoszenia dziecka do przedszkola) zapewniającą pełne bezpieczeństwo. W szczególnych

przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią

na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.

1) Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka

– na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz na pierwszym zebraniu z rodzicami;

2) Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego

zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka

3) Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu;

4) O każdej odmowie wydania dziecka osobie upoważnionej nauczyciel niezwłocznie

informuje dyrektora lub jego zastępcę. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do

podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami –

prawnymi opiekunami dziecka

5) W sytuacji, gdy nauczyciel nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor

wspólnie z nauczycielem podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu

z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka

7. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia rodzica realizującego zadanie:

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

1) Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z godzinami

deklarowanymi w Umowie zawartej z przedszkolem na dany rok szkolny

2) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

poświadczone przez orzeczenie sądowe;

3) Rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola i przekazują pod opiekę nauczycielowi

lub innemu pracownikowi przedszkola;

4) Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9:00;

5) Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym

za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny

ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie

oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców. Przedszkole zastrzega sobie

poinformowanie pracownika MOPS pełniącego dyżur w godzinach pracy ośrodka do godz.15.30,

który to pracownik w ramach czynności służbowych podejmuje odpowiednie decyzje.

6) W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji

o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem

w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia staż miejską o

niemożności skontaktowania się z rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji

i czeka kolejną 1 godzinę na wiążącą odpowiedź ze strony straży miejskiej. Po nieskutecznym

działaniu straży miejskiej nauczyciel powiadamia Policję, Służbę Medyczną ,które to służby

działają wg swoich procedur. Fakt przekazania dziecka odnotowuje się w protokole przekazania.

8. Organizacja zajęć dodatkowych

1) Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Z zajęć dodatkowych mogą korzystać wszystkie dzieci w przedszkolu.

3) Zajęcia specjalistyczne prowadzone są dla dzieci wymagających wsparcia i trwają w czasie

zgodnie z możliwościami i potrzebami rozwojowymi dzieci .

4) Odbywają się poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej .

5) Zajęcia z psychologiem, logopedą ,terapeutą wynikające z pomocy psychologiczno- pedagogicznej

mogą się odbywać w godzinach przeznaczonych na realizację podstawy programowej

6) Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

7) Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieka osoby

odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

9. „Pobyt dzieci na placówce podczas dyżuru wakacyjnego” :

1. Podstawą pełnienia dyżuru wakacyjnego przez przedszkole jest zarządzenie Burmistrza Miasta

Cieszyna i harmonogram dyżuru wakacyjnego

2. Dzieci kwalifikowane są na dyżur wakacyjny na podstawie list przekazywanych przez inne

placówki i dzieci bazowe wpisane do zeszytu dyżuru wakacyjnego do dnia 31 maja

3. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny , które zostało zgłoszone po terminie może nastąpić

w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora

4. Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola w okresie wakacyjnym reguluje odpowiednia

5. Ilość miejsc w przedszkolu określa dyrektor zgodnie z arkuszem organizacji pracy

6. Rodzice zawierają umowę z przedszkolem , podpisywana w siedzibie przedszkola od 1-15 czerwca

w godzinach i dniach określonych przez dyrektora przedszkola. W umowie określony jest czas

pobytu dziecka , ilość i koszt posiłków, opłata za usługi przedszkola oraz osoby upoważnione do

7. Dyrektor podczas dyżuru wakacyjnego zobowiązuje nauczycieli i pracowników obsługowych

w przypadku nieznajomości osób odbierających dziecko do legitymowania tych osób ( dowód

8. Rodzic korzystający z dyżuru wakacyjnego przy odbiorze dziecka w przypadku jego

nieznajomości przez nauczyciela lub pracownika obsługi będzie przez te osoby legitymowany

9. Pozostałe warunki pobytu dziecka w przedszkolu obowiązują te same co w czasie trwania roku

Rozdział III

Organy przedszkola

§ 3

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola

2) Rada Pedagogiczna

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności,

które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

4. Dyrektor przedszkola wypełnia zadania wynikające z obowiązku prawa oświatowego:

1) Kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji

6) Tworzy właściwą atmosferę pracy;

7) Zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki BHP;

8) Zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;

9) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

5. Do zadań dyrektora należy:

1) Kierowanie placówką w oparciu o wewnętrzne zarządzenia dyrektora tworzone przez niego w

świetle obowiązującego prawa

2) Opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie

go Radzie Pedagogicznej

3) Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia Radzie

Pedagogicznej informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego;

4) Przygotowywanie arkusza organizacji pracy przedszkola;

5) Ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem podstawy programowej, zasad

ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów

6) Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;

7) Przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał

oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi.;

8) Ustalanie przydziałów zadań pracownikom;

9) Zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola;

10) Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę

11) Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola;

12) Dyrektor powołuje zarządzeniem zespoły zadaniowe i doraźne nauczycieli do wykonywania

zadań i rozwiązywania problemów w przedszkolu.

6. Dyrektor przedszkola – kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w nim

pracowników decyduje w sprawach:

1) Zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników;

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym

pracownikom placówki, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych;

3) Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;

7. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą

Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi rodzicami.

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze

2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;

3) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział jako głos doradczy osoby zaproszone przez

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

4) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po

zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb.;

5) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

6) Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

c) 1/3 członków rady pedagogicznej;

d) organ prowadzący;

7) Termin zwoływania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości

na tydzień przed posiedzeniem;

8) Osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji

na zaplanowane posiedzenie;

9) Rada ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem;

10) Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej

11) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;

12) Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady,

które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych

pracowników przedszkola;

13) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa

o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący

przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej

niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest

14) Rada Pedagogiczna uchwala statut lub jego zmiany;

15) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) Tworzenie i opiniowanie programów pracy przedszkola;

2) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych;

3) Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4) Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

5) Przygotowanie projektu statutu przedszkola, lub jego zmian i jego zatwierdzenie;

6) Uchwalanie przedszkolnych regulaminów o charakterze wewnętrzny

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności

1) Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

2) Projekt planu finansowego przedszkola;

3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych

5) Przedszkolny zestaw programów;

6) Wydaje opinie na temat propozycji proponowanego kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora;

7) Programy opracowane przez nauczycieli przyjmowane do realizacji w przedszkolu;

11. Rada Rodziców jest organem społecznym i stanowi reprezentacje rodziców

(opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

1) Rada Rodziców powoływana jest na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym

2) W skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych

3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze

4) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami

dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

5) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł;

6) Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin;

7) Opiniuje programy i podręczniki

8) Wydaje opinie o pracy nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych;

9) Może występować do dyrektora oraz Rady Pedagogicznej przedszkola z wnioskami i

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki;

10) Zebrania Rady Rodziców są protokołowane

12. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za zapewnienie wymienionym organom

bieżącej wymiany informacji o planowanych i podejmowanych decyzjach

13. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:

1) Ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze

2) W przypadku sporu dyrektor-rada pedagogiczna; negocjacje w imieniu rady pedagogicznej

3) W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji dyrektor przedszkola

negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów; wyniki negocjacji są

protokołowane i przekazane do wiadomości dyrektorowi przedszkola;

prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej ¾ członków rady pedagogicznej;

o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór

pedagogiczny, w zależności od kompetencji, który podejmuje decyzje rozstrzygające

Rozdział IV

Organizacja przedszkola

§ 4

Statut przedszkola określa organizacje przedszkola, z uwzględnieniem przepisów § 5-7

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych

według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być poszerzone o inne kryteria:

1) Indywidualne potrzeby i możliwości dziecka;

2) Wynikające z założeń organizacyjnych do realizowanego programu wychowawczego

2. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały integracyjne w porozumieniu z organem

prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

4. Organizacja oddziałów prowadzących program integracji dla dzieci o stwierdzonej

niepełnosprawności wynika z indywidualnych potrzeb dzieci oraz realizowanego programu

pracy wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej.

4. W oddziale, do którego przyjęto 3-5 dzieci niepełnosprawnych liczba wychowanków powinna

§ 6

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę

programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania

2. W przedszkolu wyboru programu dokonują nauczycielki, uwzględniając potrzeby i możliwości

3. Rada Pedagogiczna co roku opiniuje przedszkolny zestaw programów.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki

języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut;

7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

Przedszkole nr 8 w Cieszynie jest przedszkolem 3 oddziałowym.

§ 8

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz

organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia roku

poprzedzającego dany rok szkolny.

1) Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole

2) W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

c) czas pracy poszczególnych oddziałów;

d) liczbę pracowników przedszkola , w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

oraz ogólna tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków

przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole

e) liczba nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, ubiegający się o wyższy

stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do

postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy

złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 9

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

przedszkola. Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor ustala ramowy rozkład dnia dla

każdego oddziału z uwzględnieniem podstawy programowej, potrzeb rozwojowych dzieci,

zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

§ 10

1. Przedszkole prowadzi swoją działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw

ustalonych przez organ prowadzący.

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala Burmistrz Miasta.

3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora

w zależności od potrzeb środowiska, w tym czas przeznaczony na realizacje podstawy

programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

1) przedszkole pracuje 10 godzin dziennie od 6:30 do 16:30;

2) podstawa programowa jest realizowana w godzinach 9:00 – 14:00 przy czym:

a. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie,

przy niewielkim udziale nauczyciela)

b. co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku

itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,

prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.)

c. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego

programu wychowania przedszkolnego.

d. pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu

mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

4. Placówka w ramach bezpieczeństwa jest zamykana na klucz dwukrotnie : o godz. 9.00

i otwierana o godz. 11.50 oraz zamykana o godz. 12.15 i otwierana o godz. 13.45.

5. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem

6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem

przerw ustalonych przez organ prowadzący.

7. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, dyżur wakacyjny) przedszkole prowadzi

zajęcia w grupach łączonych.

8. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej z nich z

zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem (trzylatki z czterolatkami,

pięciolatki z sześciolatkami).

9. W okresach obniżonej frekwencji przedszkole zapewnia opiekę przy każdej liczbie dzieci.

Może prowadzić zajęcia w grupach łączonych . Grupy mogą być łączone przy liczbie

wychowanków poniżej 10 w każdej z nich.

10.Wychowankowie korzystają z wyżywienia w postaci trzech, dwóch lub jednego posiłku w

przypadku dzieci 5 i 6-letnich. Deklarację odnośnie liczby posiłków składają rodzice w

karcie zapisu dziecka do przedszkola oraz umowie cywilno-prawnej. Deklarację dotyczącą

zmiany ilości posiłków można składać na okres nie krótszy niż miesiąc kalendarzowy

i należy ją złożyć przed rozpoczęciem danego miesiąca podpisując aneks do umowy;

11. Za posiłki rodzice (opiekunowie) wnoszą opłatę w wysokości i na zasadach zgodnych

z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.

W przypadku korzystania z dwóch posiłków, muszą to być dwa kolejne posiłki.

12. Rodzice wnoszą opłatę za świadczenia opieki przedszkolnej przekraczającej podstawę

programową wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

13. Dzieci 6- letnie, które korzystają ze skróconego czasu pobytu nie dłużej niż 5 godzin mogą

korzystać z przedszkola nieodpłatnie, bez wyżywienia

14. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku zgłaszania jej

w celu uzyskania zwrotu odpłatności.

15. W przypadku nieuczęszczania dziecka do przedszkola zwrotowi podlega całkowity

koszt opłat poniesionych prze rodzica od następnego dnia zgłoszenia nieobecności.

16. Dyrektor w przypadku nieuczęszczania dziecka przez okres 1 miesiąca i nieobecności

nieusprawiedliwionej zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy dzieci

17. Opłaty od rodziców pobierane są w wyznaczonych terminach zgodnie z zarządzeniem

dyrektora. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest kwitariusz wpłaty.

18. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola mogą korzystać z posiłków

przygotowywanych przez przedszkole wnosząc opłaty zgodnie z wewnętrznymi

zarządzeniami dyrektora. W okresach niskiej frekwencji dzieci personel nie korzysta

19. Zasady odpłatności i korzystania z wyżywienia przez dzieci i pracowników mogą ulegać

zmianie w sytuacji zmiany cen żywności i wymagają zmiany zarządzenia dyrektora w tej

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 11

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi

I. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność nauczycieli.

1. Obowiązki nauczyciela:

1) Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu

2) Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania,

3) Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie,

4) Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą

dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez

wykorzystanie ich własnej inicjatywy;

otaczającej go rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób

jego własnych doświadczeń;

zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na jego

wniosek programami, uwzględniając możliwości i potrzeby dzieci oraz uwarunkowania

5) Stosuje twórcze i nowoczesne metody wychowania i nauczania w celu osiągania wysokich

6) Planuje pracę dzieci w cyklu miesięcznym;

7) Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel

efektów swojej pracy;

8) Prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą przebiegu nauczania i działalności

9) Codziennie w dzienniku zajęć odnotowuje obecności wychowanków zgodnie z

otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy

do jego możliwości;

wychowawczej i opiekuńczej;

obowiązującymi przepisami prawa

10) Prowadzi 2 razy w roku obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentację tych obserwacji

11) Opracowuje w oparciu o wyniki diagnozy indywidualny program wspomagania i

korygowania rozwoju dziecka;

12) Prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna)

w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły

podstawowej. Nauczyciel opracowuje i udostępnia rodzicom do 30 kwietnia danego roku

„Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”;

13) Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

opiekę zdrowotną i inne formy pomocy poprzez: realizowanie orzeczeń i wskazań

PPP, pracę w zespołach do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapraszanie

specjalistów na zebrania z rodzicami;

14) Respektuje prawa rodziców do znajomości zadań wynikających zwłaszcza z programu

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

15) Udziela rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju;

16) Dba o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych;

17) Eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci;

18) Uczestniczy czynnie w pracach rady pedagogicznej- realizuje jej postanowienia

19) Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym

lub rekreacyjno – sportowym;

działalności placówki;

20) Realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, a wynikające z bieżącej

21) Terminowo wykonuje badania okresowe i profilaktyczne zgodnie z przepisami;

22) Informuje o nieobecności z powodu choroby natychmiast w celu przygotowania zastępstw;

23) Codziennie podpisuje się w dzienniku zajęć;

24) Dba o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzega zasad współżycia społecznego;

25) Przestrzega tajemnicy służbowej;

26) Nauczyciele biorą udział w pracach zespołów powołanych przez dyrektora

1) Znajomości systemu motywującego do pracy;

2) Publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą;

3) Promowania swoich działań w środowisku lokalnym;

4) Znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego

5) Ubieganie się o kolejne szczeble awansu zawodowego

6) Uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami

i oczekiwaniami placówki;

7) Uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami;

8) Dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków

finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola;

9) Wynagrodzenia za swoją pracę;

10) Prawo do urlopu wypoczynkowego;

11) Uprawnienia o charakterze socjalnym;

12) Uprawnienia do nagród i wyróżnień;

13) Opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu

14) Korzystania w swoje pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony

dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej,

wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych;

15) Planowania własnego rozwoju zawodowego – systematycznego podnoszenia swoich

kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia

3. Odpowiedzialność nauczyciela:

1) Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego

2) Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy

w należytym stanie;

4. Nauczyciel współdziała z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków

rozwoju wychowanków oraz podwyższenia poziomu pracy placówki, a w szczególności:

1) Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci,

ustalają wspólne kierunki działań;

2) Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat

dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) Nauczyciel organizuje spotkania, zajęcia otwarte, pokazowe, konsultacje dla rodziców;

4) Zebrania organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym;

5) Nauczyciel organizuje okazjonalne uroczystości z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych

6) W kąciku dla rodziców nauczyciele umieszczają informacje dotyczące zadań realizowanej

7) Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału

i przedszkola poprzez rozmowy i ankiety anonimowe;

5. Przedszkole współdziała ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –

- pedagogiczną, zdrowotną i inne w tym zakresie:

1) Diagnozuje i informuje o wynikach diagnozy rodziców, którzy podejmują decyzję

o kontakcie z poradnią psychologiczno – pedagogiczne;

2) Pomaga rodzicom w kontaktach z poradniami specjalistycznymi;

3) Realizuje orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych specjalistów;

4) Organizuje dla rodziców spotkania ze specjalistami;

5) Organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów;

6) Organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów;

6. Odpowiedzialność i obowiązki nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia

Obowiązkiem nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe jest:

1) Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność

2) Rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków;

3) Dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach, na jakie

4) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

5) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;

7. Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:

1) Życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój

powierzonych jego opiece dzieci;

2) Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy

do pracy w należytym stanie

II. Zadania pracowników obsługi i administracji.

1. W przedszkolu zatrudnia się:

2. Do obowiązków intendenta należy:

1) Zakup potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie

przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie

szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym;

2) Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu;

3) Przestrzeganie norm żywieniowych;

4) Nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni;

5) Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych;

6) Prowadzenie na bieżąco kart ilościowo – wartościowych;

7) Sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo – wartościowych magazynu

8) Wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców;

9) Utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami

10) Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość

i termin przydatności do spożycia;

11) Kontrolowanie czystości pomieszczeń kuchni, stały nadzór nad pracownikami kuchni

12) Prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw;

13) Prowadzenie arkusza monitorowania temperatury;

14) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;

15) Dbanie o zaopatrzenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły sanitarne;

16) Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych;

17) Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać

groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci

i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

18) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić

przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

19) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora;

20) Przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu za żywienie;

21) Prowadzenie czynności związanych z obiegiem pieniędzy;

22) prowadzenie czynności związanych z gospodarką materiałowo – magazynową;

3. Do zakresu obowiązków kucharki należy:

1) Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków;

2) Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;

3) Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny

4) Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) i wydawanie ich

5) Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków;

6) Racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych;

7) Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia;

8) Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem;

o wyznaczonych godzinach;

9) Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji

10) Utrzymywanie wzorowej czystości kuchni i pomieszczeń przyległych, sprzętów i naczyń oraz

11) Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci – nie wydawanie pokarmów w stanie płynnym

Sanitarno-Epidemiologicznej;

o wysokiej temperaturze, zabranianie wstępu do pomieszczeń kuchennych osobom

niezatrudnionym w kuchni;

12) Dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi;

13) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem;

14) Prowadzenie rejestru prac porządkowych;

15) Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania

16) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej

17) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić

18) Przestrzeganie by po zakończonej pracy wyłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej,

19) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora;

4. Do zakresu obowiązków pomocy kuchennej należy:

1) Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie,

2) Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii

3) Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi szefa kuchni i oszczędne gospodarowanie

4) Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

5) Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-
sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy;

6) Mycie naczyń i sprzętu kuchennego;

7) Sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;

8) Doraźne zastępowanie szefa kuchni w przypadku jego nieobecności;

9) Prowadzenie rejestru prac porządkowych;

10) Dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce ;

11) Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania

12) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej

13) Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych;

14) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne

codziennych obowiązków;

przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

wody i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem;

obieranie, czyszczenie);

i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

artykułami spożywczymi;

codziennych obowiązków;

następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub

przynieść szkody w mieniu przedszkola;

przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

15) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić

16) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

5. Do zakresu obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1) Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi;

2) Pomoc dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu przed leżakowaniem, wyjściem na powietrze;

3) Opieka w czasie spacerów i wycieczek;

4) Pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety;

5) Sprzątanie po „małych przygodach”;

6) Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;

7) Codziennie utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do

8) Zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, zabawek, pomocy

9) Mycie umywalek i sedesów wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących;

10) Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych;

11) W miarę potrzeb – zmywanie, pastowanie, froterowanie parkietu, mycie okien, lamperii,

12) Utrzymanie czystości rabat kwiatowych, ogrodu piaskownic, chodników wokół budynku;

13) Przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie

14) Rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej z kuchni,

15) Estetyczne podawanie posiłków ;

16) Przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków;

17) Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu);

18) Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;

19) Właściwe zabezpieczenie ubrania i włosów podczas podawania posiłków;

20) Mycie naczyń po posiłkach;

21) Dbałość o estetyczny wygląd sali;

22) Pełnienie dyżuru w szatni podczas schodzenia się i rozchodzenia dzieci;

23) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora lub nauczyciela związanych

24) Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do

25) Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

26) Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;

27) Zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu;

28) Dbanie o powierzony sprzęt, rośliny;

29) Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczyciela;

30) Przed zakończeniem pracy – sprawdzanie okien, kranów, wyłączanie urządzeń elektrycznych,

31) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej

32) Odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież

33) Używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków;

34) Prowadzenie apteczki przedszkolnej

35) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora

36) Pełnić rotacyjnie dyżur w szatni dla dzieci w godzinach 14.15-14.30,14.30-15.00

15.00-15.30 i odnotowywać podpisem obecność na dyżurze w arkuszu dyżurów;

37) Pełnić rotacyjnie dyżur w szatni lub w miejscu wyznaczonym przez dyrektora

w czasie dyżuru wakacyjnego przedszkola w godzinach: 14.15-14.30, 14.30-15.00 ,

15.00-15.30 i odnotowywać podpisem obecność na dyżurze w arkuszu dyżurów;

38) W każdorazowym przypadku nieznajomości osób odbierających dziecko sprawdzić

w deklaracji rodzica dane o odbiorze dziecka i wylegitymować osobę odbierającą

dydaktycznych, parapetów, półek indywidualnych;

czyszczenie dywanów, żyrandoli, pranie firanek i zasłon;

ściereczką), a następnie sprzątanie po posiłkach;

z organizacją pracy w placówce;

utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;

zamykanie drzwi i odniesienie kluczy na wyznaczone miejsce;

ochronną oraz sprzęt i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątanie;

dziecko ( dowód tożsamości). W sytuacji niezgodności danych dziecko zatrzymać

w przedszkolu i natychmiast poinformować dyrektora lub nauczyciela.

Do zakresu czynności konserwatora należy:

1) Utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy; przycinanie

żywopłotu, grabienie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do przedszkola i przyległych

chodników oczyszczanie schodów ze śniegu i lodu;

2) Wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i rozliczanie się z pobranych materiałów;

3) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja obsługi i przeznaczeniem;

4) Przestrzeganie, przepisów przeciw pożarowych;

5) Wykonywanie badań okresowych;

6) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń niesprawności, które mogą stwarzać groźne

następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub

przynieść szkodę w mieniu przedszkola;

7) Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe;

8) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić

przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

9) Przestrzeganie by po zakończonej pracy wyłączyć źródło energii elektrycznej, zabezpieczyć

pomieszczenia przed włamaniem;

10) Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne

11) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny;

12) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

§ 12

1. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko

§ 13

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli

zależnie od czasu pracy oddziału oraz możliwości kadrowych.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi

oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 14

1. W przedszkolu w przypadku otwarcia oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo

nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów

prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

Rozdział VI

Rodzice

§ 15

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) Przestrzeganie niniejszego statutu;

2) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3) Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich

4) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

5) Informowanie o przyczynach nieobecności w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie

6) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów

7) Przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej;

8) Respektowanie czasu pracy przedszkola; w przypadku pozostawienia dzieci; po określonej

o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

lub osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;

w organizacji pracy przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni

9) Zapewnienia regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających

10) Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;

1) Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programów pracy przedszkola

2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów

3) Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu

4) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w doborze metod postępowania z dzieckiem

5) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy

6) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu

7) Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze

i planów pracy w danym oddziale;

edukacyjnych swojego dziecka;

tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

w celu udzielenia mu pomocy;

i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli z rady rodziców;

organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub

3. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na

zakończenie roku list pochwalny dyrektora.

4. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) Rozmowy i spotkania indywidualne;

3) Spotkania grupowe;

5) Pedagogizacja rodziców;

6) Organizacja kącików informacyjnych dla rodziców;

7) Uroczystości, imprezy i spotkania według opracowanego planu.

Rozdział VII

Wychowankowie przedszkola

§ 16

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola,

nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które

1) Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący poprzez nabór

5. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu

opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

6. Budynek przedszkola spełnia wymogi związane z bezpieczeństwem pobytu dziecka. Teren

ogrodu jest zabezpieczony. Placówka wyposażona jest w sprzęt, urządzenia i pomoce

spełniające warunki bezpieczeństwa.

7. Przedszkole zatrudnia inspektora BHP

8. Dziecko winno wychowywać się w środowisku rodzinnym i przedszkolnym w atmosferze

szczęścia, miłości i zrozumienia.

9. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i edukacyjnego – zgodnie

z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) Szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) Poszanowania jego godności osobistej;

5) Poszanowanie własności;

7) Partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8) Akceptacji jego osoby.

10. Do obowiązków dziecka należy:

1) Poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;

2) Uczenia się i przestrzegania reguł współżycia w grupie;

3) Wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.

11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka

z listy dzieci przyjętych do przedszkola za wyjątkiem dziecka odbywającego roczne

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przypadku:

1) Nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców przyczyn

2) Nie uiszczenia przez rodziców /prawnych opiekunów/ odpłatności za okres 2 miesięcy;

3) Ukrytej choroby dziecka, uniemożliwiającej przebywanie w przedszkolu;

4) Kiedy zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i rodzice lub prawni opiekunowie nie podejmują

5) Nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień statutu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –

nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4. W przedszkolu funkcjonuje Kontrola zarządcza jako ogół działań podejmowanych dla

zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny

5. Dyrektor może tworzyć rachunek dochodów własnych

6. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń;

2) Udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola;

7. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być

sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

8. Wprowadzanie nowych rozporządzeń i zmianę w organizacji dopuszcza się 3 uchwałami

1. Tekst jednolity statutu został zatwierdzony Uchwałą Nr 11/2013/2014 przez Radę

Pedagogiczną na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 w Cieszynie

w dn. 3.02.2014 r. i wchodzi w życie z dniem 3.02.2014 r.

2. Z dniem wejścia w życie tekstu jednolitego niniejszego statutu traci moc statut

zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2011/2012 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu

3. Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 3.02.2014 r.

Rada Pedagogiczna w składzie: Przewodniczący Rady Pedagogicznej:

1. ……………………………………..

2. ……………………………………..

3. ……………………………………..

4. ……………………………………..

5. ……………………………………..

1. ……………………………………..

2. ……………………………………..

3. ……………………………………..
Przedszkolowo.pl logo