O NAS

Przedszkole8-wiosna_30

Przedszkole Nr 8 w Cieszynie mieści się w adoptowanym w 1950 r. i sukcesywnie modernizowanym dla potrzeb dzieci budynku secesyjnym. Położone jest w centrum miasta, blisko znajdują się placówki kulturalno-oświatowe tj. Kino, Teatr im. A. Mickiewicza, Dom Narodowy, Muzeum, Książnica Cieszyńska, biblioteki oraz placówki i punkty użyteczności publicznej: poczta, przystanki autobusowe, parkingi, sieć handlowa i inne.
Otoczone przepięknym ogrodem z bezpiecznym ogrodzeniem. W nim wydzielone są trzy „ zielone sale zabaw” przystosowane odpowiednio dla różnych grup wiekowych. W ogrodzie wbudowane są piaskownice, drewniane miasteczko, sprzęt do zabaw ruchowo-sportowych, trawniki do zabaw. Znajduje się to wszystko w otoczeniu imponującej ilości kwiatów, iglaków, drzew iglastych i liściastych, jak również drzew owocowych.

86

Do realizacji celów i zadań dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczych przedszkole posiada 3 sale zabaw z dostosowanym sprzętem i pomocami dydaktycznymi do wieku rozwojowego dziecka, salę gimnastyczną, sypialnię, jadalnię dla dzieci najmłodszych, salę zajęć dodatkowych oraz ogrodową altanę na zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu. Wyposażone jest w sprzęt audio stacjonarny i przenośny. Posiada bibliotekę pedagogiczną, która jest sukcesywnie doposażona w literaturę dziecięcą, regionalną i fachową. W salach zabaw są biblioteczki dla dzieci z literaturą dziecięcą. Nasze przedszkole to placówka bezpieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby, ukierunkowana na wszechstronny rozwój osobowości dziecka zgodnie z jego potencjałem , na wyrównanie szans edukacyjnych oraz przygotowująca do podjęcia nauki w szkole.

86

Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie.
Dla przedszkola rodzice są partnerami uczestniczącymi aktywnie w życiu placówki.
Przedszkole wspiera działania wychowawcze rodziców, promuje zdrowie fizyczne i psychiczne, kształtuje postawy moralne i proekologiczne. Kadra pedagogiczna wykwalifikowana- w swych działaniach uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego, promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku. To kadra kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna.

Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje – logopedyczne, terapii pedagogicznej, nauczania języka angielskiego.
Dodatkowo zatrudniony jest specjalista psycholog.

Nasza placówka jest sprawnie zarządzana, analizuje i ocenia efekty swojej pracy, stale dąży do poprawy i ulepszania działań dydaktyczno-opiekuńczych i wychowawczych.

Godziny otwarcia dostosowano do wymagań rodzin korzystających z placówki.
Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.30.

Funkcję dyrektora przedszkola sprawuje od 2002 r. mgr Czesława Itner, a funkcję społecznego zastępcy dyrektora pełni mgr Bożena Troszok.

Rodzice i opiekunowie mogą kontaktować się z dyrektorem przedszkola oraz kadrą pedagogiczną w ustalonych godzinach.

86

Dyrektor mgr Czesława Itner przyjmuje:

w poniedziałki w godzinach 11.00 – 12.00

w środy w godzinach 9.00 – 10.00

w piątki w godzinach od 11.00 – 12.00

86

Oferta zajęć edukacyjnych

Przedszkole proponuje bogatą ofertę edukacyjną jak również zajęcia dodatkowe:

religia katolicka i ewangelicka, zajęcia rytmiczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne i zajęcia z psychologiem.

Przedszkole posiada własny autonomiczny Program Wychowawczy Pt „ Wychowujmy siebie razem, bo kreatywni i rozumni zawsze dadzą sobie radę” , który wspomaga codzienną pracę dydaktyczno –wychowawczą.

Systematycznie współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie, konsultując się z sytuacjach trudnych.

Współpracujemy z placówkami oświatowo-wychowawczymi i opiekuńczymi na terenie miasta min. z Biblioteką Miejską w Cieszynie – oddział dziecięcy, Państwową Szkołą Muzyczną w Cieszynie, Domem Narodowym, ośrodkami doskonalenia zawodowego. W przedszkolu organizujemy spotkania integracyjne ze środowiskiem rodzinnym , kultywujemy tradycje regionalne, zapraszamy do przedszkola ludzi teatru i estrady, organizujemy wyjścia do teatru i kina, wycieczki edukacyjne i turystyczno-krajoznawcze.

Nasze przedszkolaki biorą udział w imprezach miejskich , uroczystościach przedszkolnych , konkursach organizowanych na terenie miasta jak również jesteśmy od 4 lat organizatorem konkursu dla dzieci w gwarze regionalnej „ Jak to dawniej na Śląsku Cieszyńskim bywało”.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wzbogacona jest o programy autorskie nauczycieli bazowych. One umożliwiają rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci( np. orgiami, taniec ludowy, )

Całość procesu wspomagania rozwoju i edukacji jest monitorowana i doskonalona.


dzieci10
Przedszkolowo.pl logo