KONCEPCJA PRACY

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 8 W CIESZYNIE

( modyfikacja -Rada Pedagogiczna 28.08.2013 r.)


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych – ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kultywowaniu tradycji regionalnych Śląska Cieszyńskiego

1. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z póź.zm.)

2. Ustawa „ Karta Nauczyciela” z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz.U. z 2006 r., Nr97,poz.674 z póź. zm.)

3. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól. Załączniki do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4 , poz.17)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej poprzez publiczne szkoły i placówki ( Dz. U. nr 56, poz. 506)]
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. Nr.89, poz. 730)
ORGANIZACJA

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

Nasza placówka : to placówka bezpieczna, przyjazna dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby, ukierunkowana na wszechstronny rozwój osobowości dziecka , na wyrównanie szans edukacyjnych oraz przygotowująca do podjęcia nauki w szkole.
Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie. Dla przedszkola rodzice są partnerami uczestniczącymi aktywnie w życiu placówki. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo. Tworzy warunki do wszechstronnego i indywidualnego rozwoju. Wspiera działania wychowawcze rodziców, promuje zdrowie fizyczne i psychiczne, kształtuje postawy moralne i proekologiczne. Organizuje sprawne zarządzanie placówką, analizuje i ocenia efekty swojej pracy, stale dąży do poprawy i ulepszania działań dydaktyczno-opiekuńczych i wychowawczych.

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

Baza przedszkola i warunki pracy : przedszkole mieści się w adoptowanym w 1950 r. i sukcesywnie modernizowanym dla potrzeb dzieci budynku secesyjnym. Położone jest w centrum miasta, blisko znajdują się placówki kulturalno-oświatowe tj. Kino, Teatr im. A. Mickiewicza, Dom Narodowy, Muzeum, Książnica Cieszyńska, biblioteki oraz placówki i punkty użyteczności publicznej: poczta, przystanki autobusowe, parkingi, sieć handlowa i inne. Otoczone przepięknym ogrodem z bezpiecznym ogrodzeniem. W nim wydzielone są trzy „ zielone sale zabaw” przystosowane odpowiednio dla różnych grup wiekowych. W ogrodzie wbudowane są piaskownice, drewniane miasteczko, sprzęt do zabaw ruchowo-sportowych, trawniki do zabaw. Znajduje się to wszystko w otoczeniu imponującej ilości kwiatów, iglaków, drzew iglastych i liściastych, jak również drzew owocowych. Do realizacji celów i zadań dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczych przedszkole posiada 3 sale zabaw z dostosowanym sprzętem i pomocami dydaktycznymi do wieku rozwojowego dziecka, salę gimnastyczną, sypialnię oraz sala zajęć dodatkowych. Wyposażone jest w sprzęt audio. Posiada bibliotekę pedagogiczną, która jest sukcesywnie doposażona w literaturę dziecięcą, regionalną i fachową.

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

Kadra : wykwalifikowana- w swych działaniach uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego, promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku. To kadra kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna - 6 nauczycieli w tym 2 rodowite Cieszynianki

Zasoby materialne : dziecięce stroje regionalne – cieszyńskie, nagrania muzyczne na płytach CD, scenariusze imprez, konspekty pracy o tematyce regionalnej, śpiewniki regionalne, literatura regionu- legendy, podania, opowiadania, wiersze

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

Specyfiką przedszkola jest: kultywowanie tradycji kultury regionu

Cele koncepcji pracy przedszkola:
1. Rozbudzanie zainteresowania historią własnego regionu
2. Poznanie miasta rodzinnego dawniej i dziś
3. Poznanie najbliższego otoczenia – piękna, tradycji i oryginalności regionu cieszyńskiego
4. Odkrywanie przeszłości genealogicznej swojej rodziny
5. Kształcenie poczucia przynależności społecznej
6. Uświadamianie, że każdy z nas jest członkiem lokalnej społeczności
7. Dostrzeganie zmian w miejscu zamieszkania
8. Zwracanie uwagi na estetykę najbliższego środowiska.
9. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
10. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
11. Wspomaganie rodziców w wychowaniu patriotycznym dziecka

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

Kierunki i zadania realizacji koncepcji:
I. Praca z dziećmi
Dostrzegam piękno i oryginalność swojego regionu.
a. rozwijanie zainteresowań miejscowym folklorem i tradycją (pieśni, stroje)
b. prezentowanie wytworów sztuki ludowej charakterystycznych dla naszego regionu takich jak: wycinanki, serwety, rzeźby, gliniane naczynia, strój ludowy, instrumenty
c. wykorzystywanie elementów sztuki ludowej w pracach plastycznych oraz przy dekorowaniu sal zabaw i przedszkola
d. uczestniczenie w spotkaniach z twórcami ludowymi, słuchanie gwary i podań ludowych
e. poznawanie tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami i świętami (Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Sobótka, topienie Marzanny dożynki)
f. nauka przyśpiewek ludowych oraz zabaw związanych z regionem
g. uczestniczenie w imprezach regionalnych
- prezentowanie tańców regionalnych
- prezentowanie układów słowno – tanecznych z
wykorzystaniem gwary
h. zapoznanie z podaniami ludowymi oraz legendami związanymi z regionem
i. zwiedzanie muzeów oraz izb regionalnych
j. organizowanie kącików regionalnych i gromadzenie w nich pozyskanych eksponatów
k. umieszczenie swojego regionu na mapie Polski
l. zbieranie i systematyzowanie podstawowych wiadomości geograficznych i przyrodniczych dotyczących regionu

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

Poznaję moje miasto dawniej i dziś.
a. dowiadywanie się i zapamiętywanie informacji dotyczących przeszłości własnej
miejscowości - słuchanie legend, baśni związanych z jej powstaniem i tradycjami
b. zwiedzanie zabytków swojego miasta - zwracanie uwagi na budownictwo dawniej i
dziś
c. zapoznanie z herbem swojego miasta oraz z jego historią (w podaniach,
legendach)
d. odwiedzanie miejsc związanych z przeszłością i tradycjami swojej miejscowości
(muzea, miejsca pamięci narodowej, zabytki), poznawanie ich historii
e. zapoznanie z siedzibą władz lokalnych oraz z przedstawicielami sprawującymi
władzę lokalną (burmistrz miasta)
f. uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami miejskich służb (strażak, policjant)
- przygotowanie upominków
- przygotowanie występów
- udział w rozmowach
g. poznawanie miejsc, obiektów, elementów urbanistycznych ważnych dla
funkcjonowania miejscowości np. zakład pracy, węzeł kolejowy, klinika itp.

h. rozwijanie zainteresowań związanych z historią naszego miasta przez wykonywanie :
- indywidualnych, zbiorowych prac plastycznych dotyczących
naszego miasta
- wykonywanie albumów z wykorzystaniem widokówek,
wycinków z gazet
- prezentowanie podań, legend z udziałem dzieci
- uczestniczenie w obchodach związanych z założeniem miasta
(składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej)
- uczestniczenie w lokalnych imprezach kulturalno-oświatowych

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

II. Praca z rodzicami:
1. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola / imprezach integracyjnych/
2. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem
3. Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola.
4. Uczestniczą w „zajęciach otwartych”.
5. Służą pomocą w zdobywaniu środków pozabazowych
6. Pomagają w promocji placówki

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

III. Praca ze środowiskiem lokalnym:
1. Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach.
2. Uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych., muzealnych
3. Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez bibliotekę.
4. Uczestniczenie w konkursach, przeglądach organizowanych przez lokalne instytucje (Dom Narodowy, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, klub Gaja, MOPS w Cieszynie, Urząd Pracy, Burmistrza Miasta Cieszyna, Sanepid)
IV. Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami
1. Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez inne przedszkola ( konkurs piosenki, plastyczne)

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

V. Promocja placówki:
1. Dbanie o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym. Ewentualne
problemy , niedomówienia załatwiamy z wyczuciem, wyprzedzamy tych ,
którzy mogli by zaszkodzić w opinii naszej placówki.
2. Wykorzystywanie naturalnych cech przedszkola – położenie w centrum miasta, dogodny dostęp dojazdu, posiadanie ogrodu, sadu.
3. Przekazywanie informacji z życia przedszkola do prasy o zasięgu wojewódzkim ( Dziennik Zachodni) i prasy lokalnej (Wiadomości Ratuszowe, Glos Ziemi Cieszyńskiej) oraz prasy
4. Upowszechnianie informacji o przedszkolu (strona BIP, OX.pl, strona internetowa przedszkola, facebook, foldery)
5. Dbanie o wysoką kulturę w kontaktach z dziećmi, rodzicami i innymi osobami. Jesteśmy otwarci na każdego. Dyrektor jest świetnym menadżerem, ale i człowiekiem wielkiej kultury, opanowany , przystępny.
6. Dbanie o „pierwszy kontakt” z klientem , kładziemy nacisk na odpowiednią postawę wszystkich pracowników wobec rodziców i środowiska lokalnego
7. Staranie się o wizerunek przedszkola – estetykę i czystość otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.
Informacje umieszczane są czytelne, przejrzyste. Wyposażenia sal bogate
w zabawki, kąciki, łazienki, sala gimnastyczna, sypialnia zadbane
8. Udział w konkursach, przeglądach, spartakiadach i imprezach lokalnym ( Cieszyńskie Śpiewanie, Święto Trzech Braci)
9. Organizacja konkursów dla pozostałych przedszkoli w naszej placówce
10. Formy promocji należy zmieniać i dostosowywać do nowo powstających potrzeb i sytuacji

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

VI . Kryteria sukcesu
1. Wszyscy członkowie społeczności przedszkolnej znają założenia koncepcji
2. Wszyscy angażują się w realizację koncepcji
3. Wszyscy wspierają się wzajemnie w realizacji zadań przyjmując cel nadrzędny
4. Wzrost zainteresowania u dzieci kulturą regionalną
5. Zwiększanie integracji rodziny z przedszkolem.
6. Wszyscy dbają o wizerunek przedszkola

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

VII. Metody pracy.
Metody oparte na działaniu, na obserwacji i na słowie.
Metody słowne: rozmowy, opowiadania, legendy, baśnie, zagadki.
Metody rozwijające procesy poznawcze i poszerzające zasób wiadomości dziecka: dzieci zapoznają się z historią miasta, regionu, poznają swoje miasto, znają zabytki , dostrzegają zmiany
Metody żywego słowa – oddziałujące na dziecko przez środki artystyczne, pomagające rozwijać wrażliwość, uczucia i estetykę.
Udział dzieci w przedstawieniach, spektaklach, programach artystycznych, teatrzykach promujących regionalizm organizowanych na terenie przedszkola i poza nim.
Metoda samodzielnych doświadczeń – polegająca na sprawdzeniu wiadomości w praktyce np. przygotowanie albumów, kącików regionalnych, galeryjki przedszkolaka.
Metoda zadań stawianych do wykonania, które dziecko rozwiązuje samodzielnie według własnego pomysłu.
Metoda ćwiczeń - polegająca na powtarzaniu odpowiednich czynności: wyrabianiu poczucia rytmu, estetycznego poruszania się i zapamiętywania układów np. tanecznych, posługiwanie się odpowiednim natężeniem głosu.
Metoda odtwarzania - poprzez odtwarzanie, utrwalanie, odwzorowywanie wierszy, piosenek, treści opowiadań itp.
Metody aktywizujące - np. burza mózgów, drzewko decyzyjne uczące rozwiązywania problemów sposób twórczy, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych grupowych decyzji, wyrażania własnych opinii, prezentacji, przemyśleń i wyników pracy.

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

VIII. System motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych.

Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i podejmowania decyzji.
Wzbogacanie bazy materiałowej przedszkola
Angażowanie dzieci do różnego rodzaju aktywności: konkursy plastyczne , przygotowanie potraw, udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, zabaw, występów, kącików tematycznych itp.
Współudział rodziców, pedagogizacja rodziców zakresie edukacji regionalnej,.
Utrwalanie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków kulturalnych.
Stosowanie atrakcyjnych form aktywności ruchowych przez nauczyciela.
Ponadto motywowanie przez: pochwałę indywidualną, przed całą grupą, rodzicami, przydział ról i funkcji.

System diagnozowania osiągnięć dzieci.

- przeprowadzenie diagnozy dzieci w diagnozie wstępnej w obszarze kulturalno-
estetycznym
- przeprowadzenie diagnozy dzieci w diagnozie środkowej w obszarze kulturalno-
estetycznym
- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej
- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie środkowej
- przeprowadzenie diagnozy dzieci w diagnozie końcowej w obszarze kulturalno-
Estetycznym
- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie końcowej
- roczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy

Badanie osiągnięć dzieci odbywa się w przedszkolu na podstawie:
- prezentacji dokonań dzieci / występy, wystawy/,
- prac dzieci
- obserwacji zajęć / hospitacji diagnozującej/
- obserwacji zachowań z zakresu nawyków kulturowych i innych
- arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
- kroniki
- materiałów reportażowych / filmy/
- konkursów

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

IX. Zasady współpracy nauczycieli

1. Nauczyciele współpracują w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych oraz
wspomagają siebie nawzajem organizowaniu i realizacji tych procesów.
2. Dyrektor lub Rada Pedagogiczna powołuje zespół nauczycieli na określony czas,
w celu zrealizowania konkretnego zadania.
3. Zadania zespołu:
a) zadaniem zespołu może być np. opracowanie planu szkoleń RP., specyficznego
fragmentu programu wychowawczego lub profilaktycznego, -opracowanie
narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań i ewaluacji.
b) zadaniem zespołu może być także szeroko rozumiane doskonalenie i
unowocześnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego służące podnoszeniu
jakości pracy nauczycieli i przedszkola oraz zaspokajanie potrzeb edukacyjnych
dzieci umożliwiające rozwijanie talentów, zainteresowań.
4. Zespół diagnozy i ewaluacji – jego zadaniem jest organizowanie i
przeprowadzenia badań z zakresu wewnętrznej ewaluacji.
a) Zespół przygotowuje projekt ewaluacji wewnętrznej.
b) Opracowuje harmonogram.
c) W harmonogramie ujęte są: zadania, terminy realizacji, osoby lub podzespoły odpowiedzialne za realizację zadań.
d) Zespół przygotowuje narzędzia ewaluacji i przekazuje je dyrektorowi do zatwierdzenia.
e) Nauczyciele tworzący zespół przeprowadzają czynności ewaluacyjne zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
f) Zespół określa poziom spełnienia poszczególnych wymagań w każdym obszarze.
g) Zespół sporządza raport z przeprowadzonej ewaluacji.
h) W terminie 30 dni od zakończenia ewaluacji raport zostaje przedstawiony dyrektorowi.

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

X. System obserwowania osiągnięć nauczycieli.

Nauczyciele dokonują ewaluacji własnej pracy / samoocena/, jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców.
Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
- ankiet,
- prowadzonych obserwacji / hospitacji/ - kontrolno-oceniających, doradczo-doskonalących, diagnozujących, koleżeńskich, zajęć otwartych, uroczystości itp.
- obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
- arkuszy oceny pracy nauczyciela,
- samooceny,
- udziału nauczycieli w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
- pracy w zespole rady pedagogicznej,
- innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela / dzienniki, plany pracy/,
- udział dzieci w konkursach /przedmiotowych/.
Wyniki badania osiągnięć nauczycieli jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach pedagogicznych analityczno- oceniających odbywających się co pół roku.

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

XI. System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci.

Informacja o postępach edukacyjnych dzieci ma:
- służyć rozwojowi dziecka , wskazywać jego mocne i słabe strony,
- motywować do osiągania postępów rozwojowych i edukacyjnych,
- służyć jako podstawa do rozmowy z rodzicami,
-ułatwić kontakty z rodzicami – tworzyć w ten sposób partnerski układ mający na celu pomóc dziecku w osiąganiu jak najpełniejszego rozwoju.
Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
1. Nauczyciele na początku roku informują rodziców wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu.
2. Nauczyciele także na początku roku informują rodziców sposobie przeprowadzania obserwacji i diagnozy , harmonogramie tych procesów, sposobie gromadzenia informacji oraz celu tych działań.
3. Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu.
4. Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych i innych dokumentach zbieranych przez nauczyciela / karty pracy, prace plastyczne, i inne/.
5. Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na: a/zebraniach ogólnych,
b/grupowych,
c/w trakcie rozmów indywidualnych podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
d/ z informacji na tablicy dla rodziców,
e/ z wystawy prac dziecięcych i wyników z konkursów.
6. Każdy nauczyciel ustala czas stałych konsultacji z rodzicami poza godzinami swojej pracy, w czasie dogodnym dla rodziców. Chętni rodzice ustalają czas konsultacji z nauczycielem.
7. Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka.
8. Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują trzy razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, środkowej i końcowej.

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

XII. Zasady współpracy wychowawczej z rodziną

Nauczyciel w relacjach z rodzicami:
- informuje o warunkach realizacji podstawy programowej,
- wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczych,
- pogłębia wiedzę rodziców – informuje ich o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach dzieci,
- wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych,
- uznaje prawo głosu rodzica w ważnych sprawach dotyczących dziecka,
- stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu głównych środowisk edukacyjnych dziecka,
- zna warunki życia dziecka i jego zainteresowania,
- odznacza się kulturą osobistą i taktem pedagogicznym.

Zadaniem nauczyciela jest:
1. Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń, wyników diagnozy.
2. Informowanie rodziców sposobach możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej.
3. Włączanie rodziców innych członków rodziny do podejmowania działań na rzecz przedszkola.
4. Szerzenia wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
5. Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
6. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
7. Ukazywanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców.
Zadaniem rodziców jest:
1. Przestrzeganie Statutu Przedszkola nr 8 w Cieszynie.
2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędną odzież, przybory i przedmioty.
3. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.
4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście bądź przez upoważnione do tego osoby.
5. Przestrzeganie godzin pracy przedszkola.
6. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
7. Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku.

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

XIII. Formy współpracy wychowawczej z rodziną:
- ścisła współpraca z Radą Rodziców placówki i jej pomoc w realizowaniu pracy dydaktyczno wychowawczej,
- kąciki dla rodziców informacjami na temat np. zasad racjonalnego żywienia, metod wychowawczych itp.,
- organizacja szkoleń z uczestnictwem specjalisty / psycholog, logopeda/,
- organizowanie warsztatów integracyjnych,
- uroczystości, koncerty, inscenizacje, pikniki, konkursy,
- włączanie rodziców do organizacji imprez,
- zebrania ogólne i grupowe / protokołowania zebrań/
- zajęcia otwarte,
- konsultacje z rodzicami,
- rozpowszechnianie wiedzy pedagogicznej w różnych formach

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

XIV. Planowane działania w okresie 3 lat

1. Wyposażenie dzieci w wiadomości dotyczące historii i kultury regionu
2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i zorganizowanej aktywności dziecka na bazie dorobku kultury regionalnej
3. Stworzenie bardzo dobrego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym wewnętrznym i zewnętrznym

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web

XV. Model absolwenta Przedszkola nr 8 w Cieszynie
Absolwent Przedszkola Nr 8

1.Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonywania własnych słabości.
2. Osiągnął dojrzałość szkolną - jest doskonale przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego.
3. Szanuje środowisko w którym funkcjonuje.

k,NDU2ODE0NTYsNzQzOTMy,f,3b6db84eee1ae233953ee39be8b1985d_web
Przedszkolowo.pl logo